หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลปากช่องนานา

Update 4 ก.ย. 61 About
 

อาคาร OPD เก่า

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
2 งานสุขศึกษา 528
Long term care 530
ศูนย์จัดเก็บชดเชย 541
เวชระเบียนผู้ป่วยใน 542
1 ห้องบัตร 533 / 534
จุดคัดกรอง 531
ห้องตรวจทางเดินหายใจ 532
คลินิกประกันสังคม 536 / 537
OPD ปฐมภูมิ 526 / 527
ห้องฉีดยา / ทำแผล 535
ศูนย์บัตรประกันฯ 538 / 539 / 540
ห้องฝ่ายเวชฯ 529
งานระบาดวิทยา 543
งานตรวจสุขภาพ 544
ห้อง X-Ray เก่า 554
ห้อง U/S , PV 153
ซ้าย คลินิกเบาหวาน ความดัน 545 / 546 / 547
ขวา ตึกศัลยกรรมหญิง 548 / 549
หน้า คลินิก TB 561

อาคารกายภาพ

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
2 กายภาพบำบัด 552
ตึกศัลยกรรมชาย 550 / 551
1 คลินิกไตเรื้อรัง CKD 525
............ -

อาคาร LAB

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
2 ตึกผู้ป่วยในเด็ก 553
1 ห้อง LAB 130 / 137
ธนาคารเลือด 121
ห้อง CT 111

คลินิกหมอครอบครัว

PCC หมายเลข
หนองกะจะ 080-0501606
ประปา 080-0501605
หนองสาหร่าย 086-4657324
 

อาคารร่มเย็น

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
6 งาน IT 496
ห้องประชุมร่มเย็นฯ 497
ศูนย์วิทยุ 495 / 777
ศูนย์คุณภาพ 498
5 ห้องพิเศษ VIP 5 493 / 494
4 ห้องพิเศษ VIP 4 490 / 491
ห้องฟอกไต ชั้น 4 492
3 หอผู้ป่วยหนัก ICU 488 / 489
ตึกอายุรกรรมหญิง 486 / 487
2 ห้องทันตกรรม 482 / 483
ตึกอายุรกรรมชาย 484 / 485
1 ประชาสัมพันธ์ 300 / 500 / 505
ห้องยาผู้ป่วยใน 479 / 480
ห้อง X-Ray ใหม่ 481
ห้องเฝือก 461
ห้องตรวจ 2 462
ห้องตรวจ 3 463
ห้องตรวจ 4 464
ห้องตรวจ 5 465
ห้องตรวจ 6 466
ห้องตรวจ 7 467
ห้องตรวจ 8 468
ห้องตรวจ 9 469
ห้องตรวจ 10 470
ห้องตรวจ 11 471
ห้องตรวจ 12 472
ห้องตรวจ 13 473
แผนก หู คอ จมูก 474
แผนกอายุรกรรม 475
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 476
แผนกศัลยกรรม 477
แผนกศัลยกรรมกระดูก 478


โซนหน้า

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
  งานยานพาหนะ (พขร.) 558 / 559
  งาน รปภ. 560
  งานบำบัดน้ำเสีย 557


หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลปากช่องนานา

044-311856 044-312568
044-312655 044-312699
044-315676 044-316747
 

อาคาร 100 ปี สาธารณสุข

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
6 ห้องผู้อำนวยการ 408
ห้องเลขา ผอ. 409
รอง นพ.ธงชัย 410
รอง นพ.อุทัย 411
รองฝ่ายการพยาบาล 413
รองฝ่ายบริหาร 414
งานแผน 444
งานการเงิน (089-8465596) 406
พัสดุ (099-5635647) 407
งานการเจ้าหน้าที่ 404 / 416
งานนิติกร 417
งานสารบรรณ 418
ห้องรับรองเพชรปากช่อง 403
5 ห้องผ่าตัด 398 /399 /400
งานวิสัญญี 390 / 391
4 ห้องคลอด 364 / 365
ตึกหลังคลอด 369
คลินิกนมแม่ 371
3 เลขาแพทย์ 342
คลินิกเด็ก 344
คลินิกประกันสังคม 341
ห้องเก็บเงิน ชั้น 3 349
ห้องยา ชั้น 3 351 / 353
2 คลินิก ANC 330 / 334
NICU ทารกป่วย 325
1 ห้อง ER 317 / 318
ศูนย์เปล 301
ศูนย์ Refer 302
ห้องยา ER 306
ห้องเก็บเงิน 305
คลินิกสุขภาพจิต 310 / 311
ห้องผ่าตัดเล็ก 313

โซนหลัง

ชั้น แผนก / งาน หมายเลข
  ซ่อมบำรุง 555
  โรคครัว 520 / 521
  ห้องป้าย 511
  ห้องขาเทียม 512
  คลังพัสดุ 516 / 517
  แพทย์ทางเลือก 514
  แพทย์แผนไทย 522 / 523
  ห้องให้คำปรึกษา 513
  หน่วยจ่ายกลาง 519
  งานซักฟอก 518
  งาน IC 515
  คลังยา 512

 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน กรุณาแจ้ง ประชาสัมพันธ์ (139 / 300 / 500) หรือ นพดล แสงเพชร (529) เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูล