ผู้อำนวยการ รพ.ปากช่องนานา
นพ.มณเฑียร  เพ็งสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปากช่องนานา


 เมนูหลัก

 โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Pakchong Data Center
คลิก!!เข้าระบบ
บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี    ( ใกล้ใจ ใกล้บ้าน คุณภาพบริการเป็นเลิศ )

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง (วันที่ 18 ก.พ.2560)

 คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง

 แพทย์ PCC หนองสาหร่าย
ดร.พญ.รัตนา  ยอดอานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านบริการปฐมภูมิ


 แพทย์ PCC ประปา
พญ.สุจริต  สุขเวสพงษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


 แพทย์ PCC หนองกะจะ
นพ.อดิศักดิ์  ศรีศุภรางค์กุล
นายแพทย์ชำนาญการ


Virtual Account
คลิก!!เข้าระบบ

คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง  เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา